testy, quizy, testy online Przetestuj swoją wiedzę
I. Postanowienia wstępne.
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług udostępnionych w Serwisie testwiedzy.pl.
2. Serwis testwiedzy.pl i Usługi są udostępniane Użytkownikom przez Grupę Wirtualna Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000373814, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 311.005.050 zł.
3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu oraz jego bazy danych i treści nie pochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących GWP lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
4. Poprzez fakt korzystania z Usług udostępnionych w Serwisie, w szczególności przesłanie do GWP wypełnionego Formularza przeznaczonego do korzystania z Usługi lub/i akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że:
a) zapoznał się z postanowieniami Regulaminu;
b) akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania ich postanowień;
c) wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu Usług, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie.
5. Korzystanie przez Użytkownika z Usług udostępnionych w Serwisie, w szczególności przesłanie do GWP wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz aktywowanie („kliknięcie”) Linku aktywacyjnego otrzymanego od GWP (jeżeli jest to wymagane dla skorzystania z Usług), oznacza zawarcie przez Użytkownika z GWP umowy o świadczenie Usług na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.
II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.
O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Usług w Serwisie testwiedzy.pl, określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika, prawa i obowiązki GWP oraz zasady i warunki korzystania z Usług udostępnionych w Serwisie testwiedzy.pl.
2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Usług na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usług, lub nie posiada zdolności do czynności prawnych i jest reprezentowana przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, oraz
b) korzysta z Usług w celach niezwiązanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub aktywnością zawodową, w celach niezarobkowych oraz niezwiązanych z działalnością promocyjną lub reklamową Użytkownika, innych osób, jakichkolwiek towarów lub/i jakichkolwiek usług.
3. GWP - oznacza Grupę Wirtualna Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000373814, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 311.005.050 zł.
4. Portal Wirtualna Polska – oznacza portal internetowy prowadzony przez GWP w domenach internetowych, do których przysługują prawa GWP, w szczególności w domenie internetowej wp.pl, dostępny również za pomocą aplikacji udostępnianych przez GWP na urządzenia mobilne (o ile został udostępniony w taki sposób oraz z zastrzeżeniem różnic dotyczących sposobu i zakresu prezentowanych treści oraz świadczonych usług).
5. Serwis lub Serwis testwiedzy.pl – oznacza Serwis internetowy udostępniany przez GWP pod adresem internetowym http://testwiedzy.pl.
6. Formularze – oznaczają strony internetowe w Serwisie, które umożliwiają Użytkownikowi zarejestrowanie się w Serwisie (założenie Konta w Serwisie) oraz udostepnienie GWP danych (w tym danych osobowych) Użytkownika i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, zalogowanie się do Serwisu oraz korzystanie z Usług udostępnionych w Serwisie i zawarcie z GWP umowy o świadczenie Usług.
7. Plik – oznacza plik elektroniczny zawierający grafikę lub zdjęcie.
8. Ikona – oznacza wybrany losowo przez Narzędzia internetowe kadr z Pliku Użytkownika.
9. Narzędzia internetowe – oznaczają oprogramowanie, zespół rozwiązań informatycznych i Formularze udostępniane w Serwisie w celu korzystania z Usług. Wszystkie Narzędzia internetowe są zautomatyzowane.
10. Test – oznacza test zamieszczony, przechowywany i rozpowszechniany w Serwisie wraz z dołączonym do niego Plikiem lub bez Pliku, służący sprawdzeniu wiedzy w zakresie tematyki objętej testem.
11. Test Użytkownika/Test Użytkowników – oznacza Test zamieszczony, przechowywany i rozpowszechniany w Serwisie przez Użytkownika lub Użytkowników (w przypadku Testu współtworzonego przez kilku Użytkowników) wraz z dołączonym do niego Plikiem lub bez Pliku.
12. Pytanie – oznacza zamieszczone, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkownika w Serwisie, w Teście Użytkownika lub Teście innego Użytkownika, pytanie o określonej tematyce, wraz z dołączonymi do niego odpowiedziami i Plikiem lub bez Pliku.
13. Komentarz – oznacza komentarz zamieszczony, przechowywany i rozpowszechniany przez Użytkownika w Serwisie, stanowiący własny pogląd Użytkownika na określony temat.
14. Oceny – oznaczają oceny zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie, według skali określonej na stronach internetowych Serwisu.
15. Wizytówka – oznacza udostępnioną Użytkownikowi w Serwisie powierzchnię, formę i możliwości (w tym techniczne) zaprezentowania osoby Użytkownika w Serwisie. Wizytówka jest częścią Usług określonych w punkcie II.17.b) Regulaminu.
16. Konto – oznacza udostępnioną Użytkownikowi, w celu korzystania z Usług określonych w punkcie II.17.b) Regulaminu, powierzchnię Serwisu (strona internetowa i zasoby pamięci serwera GWP) oraz udostępnione w ramach tej powierzchni Narzędzia internetowe, formy i możliwości (w tym techniczne) korzystania z Usług określonych w punkcie II.17.b) Regulaminu. Konto jest częścią Usług określonych w punkcie II.17.b) Regulaminu.
17. Usługi (lub Usługa) – oznaczają świadczone przez GWP dla Użytkownika, na zasadach określonych w Regulaminie, nieodpłatne usługi (w szczególności hostingowe) polegające na udostępnieniu Użytkownikowi:
a) bez uprzedniego zarejestrowania i zalogowania się do Serwisu – możliwości wyszukiwania i zapoznawania się z treściami Serwisu, rozwiązywania Testów, zamieszczania i rozpowszechnianie Ocen i Komentarzy oraz przesyłania za pomocą stron internetowych Serwisu, do innych osób, informacji o Testach znajdujących się w Serwisie;
b) po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu – możliwości zaprezentowania osoby Użytkownika w Serwisie (w szczególności poprzez utworzenie Wizytówki) oraz zarządzania widocznością danych osobowych Użytkownika i ich poprawiania (w zakresie określonym i dozwolonym w Serwisie), zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania przez Użytkownika Treści w Serwisie oraz administrowania nimi (dokonywanie zmian i usuwanie z Serwisu), tworzenia i przechowywania list Treści Użytkownika oraz korzystania z Powiadomień, a także współtworzenia Testów z innymi Użytkownikami i zgłaszania korekt do Testów innych Użytkowników oraz zamówienie i otrzymywanie Newslettera.
18. Link – oznacza łącze (odwołanie) do danej strony internetowej, umożliwiające jej otwarcie.
19. Login – oznacza oznaczenie Użytkownika, jakim posługuje się on dla zaprezentowania swojej osoby w Serwisie, którym może być imię, nazwisko, pseudonim lub inne wybrane przez Użytkownika określenie.
20. Obserwowani – oznaczają zarejestrowanych Użytkowników, których częstotliwość i zakres korzystania z Serwisu obserwuje Użytkownik.
21. Powiadomienie – oznacza powiadomienie dotyczące Testów Użytkownika lub Testów innych Użytkowników, zamawiane przez Użytkownika i wysyłane przez GWP na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Użytkownika, z częstotliwością określoną w Serwisie.
22. Newsletter – oznacza zbiór informacji wysyłanych przez GWP na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, na który składać się mogą treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe dotyczące Serwisu, Usług udostępnionych w Serwisie i Użytkowników, a także GWP lub/i innych osób oraz towarów i usług GWP lub/i tych osób.
23. Treści – oznaczają wszelkie treści zamieszczone, przechowywane i rozpowszechnianie przez Użytkowników w Serwisie w ramach Usług, w szczególności Testy, Pytania, Pliki, Komentarze, Awatary, Loginy i treści Wizytówek.
24. Dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
25. Awatar – oznacza plik elektroniczny zawierający zdjęcie lub grafikę, stanowiący przedstawienie się Użytkownika w Serwisie.
III. Zasady korzystania z Usług.
1. Usługi udostępnione w Serwisie umożliwiają Użytkownikowi:
a) wyszukiwanie i zapoznawanie się z treściami Serwisu oraz rozwiązywanie Testów;
b) przesyłanie za pomocą stron internetowych Serwisu, do innych osób, informacji o Testach znajdujących się w Serwisie;
c) zaprezentowanie osoby Użytkownika w Serwisie poprzez utworzenie Wizytówki oraz zarządzanie widocznością danych osobowych Użytkownika i ich poprawianie (w zakresie określonym i dozwolonym w Serwisie);
d) zamieszczanie, przechowywanie i rozpowszechnianie Treści w Serwisie oraz administrowanie nimi (dokonywanie zmian i usuwanie z Serwisu);
e) tworzenie i przechowywanie list Treści Użytkownika oraz korzystanie z Powiadomień;
f) współtworzenie Testów z innymi Użytkownikami i zgłaszanie korekt do Testów innych Użytkowników;
g) ocenianie Treści zamieszczonych w Serwisie;
h) oznaczanie innych Użytkowników Serwisu jako Obserwowanych w celu szybszego dostępu do Treści zamieszczanych i rozpowszechnianych w Serwisie przez takich Użytkowników oraz obserwowanie częstotliwości korzystania z Serwisu przez takich Użytkowników;
i) zamówienie i otrzymywanie Newslettera.
2. Użytkownik korzysta z Usług za pomocą Narzędzi internetowych udostępnionych w Serwisie oraz zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronach internetowych Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól odpowiednich Formularzy przeznaczonych do korzystania z Usług, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne).
3. Korzystanie z Usług jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez GWP i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Usług.
4. Wizytówka, Konto oraz Treści Użytkownika są dostępne i widoczne dla innych osób korzystających z Serwisu, z wyłączeniem adresu poczty elektronicznej Użytkownika, hasła dostępowego do Konta Użytkownika oraz danych osobowych Użytkownika, które nie zostały przez niego upublicznione, Narzędzi internetowych umożliwiających zarządzanie (administrowanie) przez Użytkownika jego Treściami w Serwisie oraz dokonanie wyboru zakresu korzystania z Usług.
5. W ramach Wizytówki, Użytkownik może zamieścić i rozpowszechniać swój Login, Awatar oraz krótki opis swojej osoby, stanowiący przedstawienie się Użytkownika w Serwisie, a także inne informacje dotyczące Użytkownika.
6. Rozpowszechniane przez Użytkownika Treści w Serwisie będą nieodpłatnie wyszukiwane oraz czytane, oglądane, komentowane lub/i oceniane, a także rozwiązywane (w przypadku Testów i Pytań) przez inne osoby, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.
7. Treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie (za wyjątkiem Komentarzy), w zależności od ich rodzaju, są rozpowszechniane w Serwisie wraz z jego Wizytówką, Loginem i/lub Awatarem. Komentarze zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie są rozpowszechniane wraz z podpisem Użytkownika.
8. Treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie powinny być zgodne z przeznaczeniem Usług, postanowieniami Regulaminu oraz wymogami określonymi w Serwisie. Plik zamieszczony wraz z Testem lub Pytaniem Użytkownika powinien być tematycznie związany z tematyką Testu lub Pytania, do którego został dołączony. Pytania i Testy zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie powinny zostać sformułowane w sposób poprawny pod względem merytorycznym, gramatycznym i ortograficznym oraz jasny i zrozumiały dla osób korzystających z Serwisu.
9. Dane (w tym dane osobowe) i sformułowany przez Użytkownika w Serwisie opis jego osoby powinny prezentować wyłącznie osobę Użytkownika, który je zamieścił, być zgodne z prawdą i nie mogą wprowadzać w błąd co do tożsamości Użytkownika.
10. W ramach Usługi, Użytkownik będzie mógł rozpowszechniać w Serwisie wyłącznie te Testy Użytkownika, które będą zawierały co najmniej pięć Pytań spełniających postanowienia Regulaminu. Postanowienie niniejsze ma również zastosowanie do wspólnych Testów określonych w punkcie III.12 Regulaminu.
11. W celu zamieszczenia i rozpowszechniania Testu w Serwisie, Użytkownik powinien:
a) założyć Test za pomocą Formularza przeznaczonego do założenia Testu, umożliwiającego określenie typu, kategorii, poziomu trudności i tagów Testu, sporządzenie opisu Testu i dołączenie Pliku do Testu;
b) dodać co najmniej pięć Pytań do Testu za pomocą Formularza umożliwiającego zamieszczenie Pytania w Teście, w szczególności określenie typu Pytania, odpowiedzi na Pytanie (w tym poprawnych) oraz dołączenie zdjęcia do Pytania.
12. Użytkownicy mogą wspólnie tworzyć, przechowywać i rozpowszechniać Testy w Serwisie. W celu stworzenia wspólnego Testu przez Użytkownika wraz z innymi Użytkownikami, Użytkownik powinien założyć Test w sposób określony w punkcie poprzednim Regulaminu oraz oznaczyć założony przez siebie Test jako otwarty. Wspólnie tworzyć Test mogą wyłącznie Użytkownicy korzystający z Usług określonych w punkcie II.17.b) Regulaminu. Testy tworzone wspólnie przez Użytkowników oznaczane są w sposób wskazujący na to, że stworzone zostały wspólnie przez Użytkowników (w szczególności mogą zostać oznaczone Loginami poszczególnych Użytkowników tworzących Test), z tym zastrzeżeniem, że poszczególne Pytania takiego Testu nie są oznaczane w sposób wskazujący na to, od którego Użytkownika pochodzą. Użytkownik, który założył wspólny Test może administrować całą zawartością Testu, w tym poprawiać lub usuwać wszystkie Pytania zawarte we wspólnym Teście oraz usunąć w całości Test z Serwisu.
13. GWP jest uprawniona do zmiany tagów Testu zaproponowanych przez Użytkownika.
14. Użytkownicy mogą otrzymać w Serwisie status Obserwowanego. Nadanie Użytkownikowi w Serwisie statusu Obserwowanego przez innego Użytkownika nie wymaga zgody Użytkownika ani poinformowania Użytkownika o nadaniu mu takiego statusu.
15. W celu zachowania wysokiego poziomu merytorycznego oraz poprawności Testów i Pytań, Użytkownicy mogą zgłaszać innym Użytkownikom korekty do ich Testów lub Pytań, za pomocą Formularza przeznaczanego do zgłaszania korekt przez Użytkowników. Zgłoszenie korekty powinno zawierać odpowiednie uzasadnienie dokonania takiej korekty oraz ewentualne materiały uzasadniające korektę. Użytkownik, w stosunku do którego Testu lub Pytania zgłoszono korektę, nie ma obowiązku zastosowania się do treści zgłoszonej korekty, za wyjątkiem przypadków, gdy jego Test lub Pytanie narusza postanowienia Regulaminu lub/i przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ewentualnego sporu Użytkowników odnośnie dokonania korekty Testu lub Pytania, każdy z Użytkowników lub Użytkownicy łącznie mogą zwrócić się do GWP celem rozstrzygnięcia przez GWP, czy i w jakim zakresie korekta powinna być dokonana, przy czym rozstrzygniecie GWP jest wiążące dla Użytkowników prowadzących spór odnośnie dokonania korekty, co oznacza w szczególności, że korekta Testu lub Pytania może zostać dokonana bez zgody Użytkownika, w stosunku do którego Testu lub Pytania została zgłoszona. Postanowienie zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio w przypadku braku ze strony Użytkownika, w stosunku do którego Testu lub Pytania zgłoszono korektę, jakiejkolwiek odpowiedzi odnośnie otrzymanej przez niego korekty, w szczególności w przedmiocie jej odrzucenia lub akceptacji.
16. Użytkownik może zamówić Powiadomienia w Serwisie testwiedzy.pl. Powiadomienia są wysyłane do Użytkownika po uprzednim wyrażeniu przez niego woli otrzymywania Powiadomień, poprzez zaznaczenie („kliknięcie”) odpowiednich pól (check boxów) znajdujących się w Koncie Użytkownika, za wyjątkiem Powiadomień, które są wysyłane do Użytkowników jako obowiązkowe.
17. Użytkownik może zamówić i otrzymywać Newsletter w Serwisie testwiedzy.pl z jednoczesnym założeniem i korzystaniem z Konta w Serwisie. Użytkownik zamawia Newsletter w Serwisie za pomocą Formularza przeznaczonego do założenia Konta w Serwisie Testwiedzy.pl poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxu) znajdującego się w Formularzu założenia Konta w Serwisie, dotyczącego zamówienia Newslettera.
18. Treści Newslettera podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newslettera w żadnym innym celu, niż tylko zapoznanie się z ich treścią.
19. GWP informuje, że w Serwisie mogą być prowadzone rankingi Użytkowników lub rankingi Treści Użytkowników na zasadach określonych przez GWP, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu.
20. Treści Użytkownika mogą zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka jest możliwa do wpisania w Formularzu przeznaczonym do zamieszczenia Treści w Serwisie.
21. Typ i rozmiar Plików, jakie Użytkownik może zamieszczać w Serwisie są wskazane Użytkownikowi na stronach internetowych Serwisu. Pliki Użytkowników o rozmiarze większym niż wskazana na stronach internetowych Serwisu nie będą przechowywane w Serwisie. Pliki zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie nie spełniające wymogów odnośnie formatu plików przechowywanych w Serwisie lub nie spełniające wymagań technicznych wprowadzonych w Serwisie mogą być zapisywane za pomocą Narzędzi internetowych w postaci plików o innym formacie bez jakiejkolwiek ingerencji w ich zawartość (treść). Użytkownik akceptuje, że zmiana formatu odbywa się automatycznie. Złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wyrażeniu zgody na zapisywanie, za pomocą Narzędzi internetowych, Plików zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika w postaci plików o innym formacie.
22. GWP nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane w Serwisie przez Użytkowników. Użytkownik zamieszcza, przechowuje i rozpowszechnia Treści w Serwisie w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez GWP, w ramach Usług, możliwości zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania Treści w Serwisie przez Użytkownika ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
23. Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie oraz na stronach internetowych Serwisu za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, co oznacza, że wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie oraz na stronach internetowych Serwisu przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika w imieniu i na rzecz Użytkownika.
24. Korzystanie przez Użytkownika z Usług, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:
a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych – przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, faktu, że Treści zamieszczone, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkownika w Serwisie będą czytane, oglądane, komentowane lub/i oceniane, a także rozwiązywane (w przypadku Pytań i Testów) przez inne osoby, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu;
b) wyrażeniem przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych – przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, zgody na nieodpłatne czytanie, oglądanie, komentowanie lub/i ocenianie, a także rozwiązywanie (w przypadku Testów i Pytań) Treści Użytkownika przez inne osoby, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu;
c) wyrażeniem przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych – przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, zgody na rozpowszechnianie Treści Użytkownika wraz z jego Wizytówką, Loginem lub/i Awatarem lub/i innymi informacjami dotyczącymi Użytkownika, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
d) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych – przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, faktu, że inni Użytkownicy mogą nadać Użytkownikowi status Obserwowanego;
e) wyrażeniem przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych – przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, zgody na tworzenie Ikon oraz na zamieszczanie i rozpowszechnianie Ikon i Treści Użytkownika na wszelkich powierzchniach Serwisu przeznaczonych do zamieszczania i rozpowszechniania Treści przez Użytkowników
f) wyrażeniem przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych – przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, zgody na tworzenie Ikon oraz na zamieszczanie i rozpowszechnianie Ikon i Treści Użytkownika na wszelkich powierzchniach i stronach internetowych Serwisu, innych serwisów internetowych GWP i Portalu Wirtualna Polska przeznaczonych do zajawiania lub prezentowania Treści Użytkowników;
g) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych – przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, prawa GWP do odmowy umożliwienia Użytkownikowi rozpowszechniania jego Testu w Serwisie w przypadku niespełniania przez Test Użytkownika wymogów określonych w Regulaminie;
h) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych – przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, że rozstrzygnięcia GWP określone w punkcie III.15 Regulaminu są wiążące dla Użytkowników określonych w punkcie III.15 Regulaminu.
IV. Warunki korzystania z Usług.
1. Korzystanie z Usług wymienionych w punkcie II.17.b) Regulaminu wymaga zarejestrowania się i założenia Konta przez Użytkownika w Serwisie, a następnie (przy korzystaniu z tych Usług po dokonaniu rejestracji) uprzedniego zalogowania się do Serwisu.
2. W celu zarejestrowania się i założenia Konta w Serwisie, Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych – przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, powinien dokonać łącznie następujących czynności:
a) prawidłowo wypełnić wszystkie pola Formularza związanego z rejestracją w Serwisie w zakresie określonym przez GWP jako obowiązkowy, w szczególności w zakresie adresu poczty elektronicznej Użytkownika i hasła dostępowego do tego Konta;
b)zaakceptować postanowienia Regulaminu;
c) szczególności wyrazić zgodę na przetwarzanie przez GWP danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GWP oraz jej kontrahentów w celach marketingowych;
d) przesłać wypełniony Formularz wskazany w punkcie a) powyżej drogą elektroniczną do GWP poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxa) znajdującego się w Formularzu;
e) aktywować („kliknąć”) Link aktywacyjny otrzymany w liście elektronicznym wysłanym przez GWP do Użytkownika na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia założenia Konta w Serwisie.

Warunkiem zamówienia i otrzymywania Newslettera przez Użytkownika jest dokonanie przez Użytkownika czynności określonych w zdaniu poprzednim oraz wyrażenie przez niego zgody na otrzymywanie informacji handlowych zawartych w Newsletterze, wysyłanych przez GWP w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób, na udostępniony GWP adres poczty elektronicznej Użytkownika.
3. Niezależnie od postanowień punktu IV.1 – IV.2 Regulaminu, korzystanie przez Użytkownika z Usług może zostać uzależnione od dokonania określonych czynności lub złożenia określonych oświadczeń przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy próbie skorzystania z Usług.
4. Wykonanie czynności określonych w punkcie IV.1 – IV.2 Regulaminu odbywa się za pomocą odpowiednich Formularzy dostępnych w Serwisie.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się (poprzez akceptację Regulaminu) na to, że nie może przybrać Loginu wybranego już uprzednio przez innego Użytkownika.
6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez GWP dla celów związanych z korzystaniem z Usług. W przypadku złożenia przez Użytkownika stosownych oświadczeń w procesie zakładania Konta w Serwisie, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez GWP również w innych celach, określonych w procesie zakładania Konta w Serwisie.
7. Dane osobowe Użytkownika, który zamówił Newsletter przetwarzane są przez GWP w celach otrzymywania przez Użytkownika Newslettera, w tym informacji handlowych zawartych w Newsletterze, wysyłanych przez GWP w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób na udostępniony GWP adres poczty elektronicznej Użytkownika.
8. Dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GWP lub jej kontrahentów przetwarzane będą przez GWP w celach marketingowych
9. Dane osobowe przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych przetwarzane będą przez GWP dla celów związanych z reprezentowaniem Użytkownika oraz złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i Formularzach Serwisu.
10. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz przedstawicieli ustawowych i opiekunów prawnych Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest GWP.
11. GWP informuje, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z Usług określonych w punkcie II.17.b) Regulaminu oraz że Użytkownikom oraz przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Użytkownicy nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizują przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego).
12. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania przez GWP danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Usług lub/i cofnięcie oświadczeń wymaganych przez GWP do założenia Konta w Serwisie jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez Użytkownika z Usług i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.
13. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania przez GWP danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów związanych z reprezentowaniem Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez Użytkownika z Usług i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.
14. Wypełnienie Formularza umożliwiającego udostępnienie danych osobowych Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych odbywa się w oparciu o następujące zasady:
a) dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, który wypełnia Formularz i powinny być zgodne z prawdą;
b) oosobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych, również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika.
15. Korzystanie z Usługi, a w szczególności przesłanie do GWP Formularza dotyczącego rejestracji Użytkownika w Serwisie, jest równoznaczne z:
a) złożeniem przez Użytkownika oraz przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane osobowe udostępnione w Formularzu są zgodne z prawdą;
b) upoważnieniem GWP do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z korzystaniem z Usług;
c) upoważnieniem GWP do przetwarzania danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GWP i jej kontrahentów w celach marketingowych;
d) ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem Użytkownika oraz złożeniem oświadczeń określonych w Formularzach;
e) przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania (Użytkownicy nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizują przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego).
16. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia GWP do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi.
17. Wypełniając Formularz przeznaczony do założenia Konta w Serwisie lub w trakcie korzystania z Usług, Użytkownik może zostać poproszony przez GWP o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez GWP jego danych osobowych w celach marketingowych lub w innych celach lub/i o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. W takim przypadku, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla takich celów lub/i na otrzymywanie informacji handlowych, mając na względzie następujące okoliczności:
a) zgoda jest dobrowolna;
b) Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania;
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez GWP danych osobowych lub na otrzymywanie informacji handlowych następuje poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxa) znajdującego się w Formularzu;
d) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez GWP danych osobowych lub na otrzymywanie informacji handlowych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zgodności udostępnionych danych osobowych z prawdą;
e) administratorem danych osobowych Użytkownika będzie GWP;
f) zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień punktu IV.3 Regulaminu.
18. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych obejmuje zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od GWP oraz od innych osób. GWP nie jest uprawniona do przekazywania danych osobowych Użytkownika osobom, o których mowa w zdaniu poprzednim, bez uzyskania zgody Użytkownika oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wysyłanie informacji handlowych może odbywać się w szczególności na adres poczty elektronicznej Użytkownika udostępniony GWP przez Użytkownika.
19. GWP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika lub przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celu ustalenia, czy są one zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia GWP przeprowadzenia weryfikacji wskazanej w zdaniu poprzednim, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę GWP.
V. Prawa i obowiązki Użytkownika.
1. GWP dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu i Usług było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże GWP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu i Usługi. Ponadto Narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i Usług, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: posiadanie dostępu do Internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wyższych.
2. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez GWP do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, GWP podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Serwisu oraz głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska.
3. Bez uprzedniej zgody GWP, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usług.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania w Serwisie wyłącznie Treści zgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniających warunki określone w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu przechowywania przez GWP i rozpowszechniania przez Użytkownika w Serwisie Treści nie spełniających warunków określonych w Regulaminie.
5. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego Treści w Serwisie w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie na warunkach określonych w Regulaminie oraz nieodpłatne czytanie, oglądanie i rozwiązywanie (w przypadku Testów i Pytań) przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub odpowiednie licencje do tych Treści w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do Treści oraz prawo do zezwalania innym osobom na nieodpłatne czytanie, oglądanie i rozwiązywanie (w przypadku Testów i Pytań) tych Treści, na warunkach określonych w Regulaminie, jest niczym nieograniczone.
6. Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczenia i przechowywania Treści w Serwisie oraz ich rozpowszechniania i nieodpłatnego czytania, oglądania i rozwiązywania (w przypadku Testów i Pytań) przez inne osoby, na warunkach określonych w Regulaminie. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Treści Użytkownika nie naruszają praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu roszczeń osób trzecich (w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do Treści zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez Użytkownika w Serwisie.
7. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku zawartego w Plikach Użytkownika (w tym w Awatarze) zamieszczonych i przechowywanych w Serwisie oraz rozpowszechnianych na warunkach określonych w Regulaminie. W przypadku, gdy Plik (w tym Awatar) Użytkownika zawierać będzie wizerunek innych osób, Użytkownik zobowiązany jest posiadać zgodę osób przedstawionych w tym Pliku na rozpowszechnianie ich wizerunku na warunkach określonych w Regulaminie dla Treści Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie posiadał zgody wskazanej w zdaniu poprzednim lub zgoda taka zostanie cofnięta, a Użytkownik nie usunie z Serwisu Pliku zawierającego wizerunek osób wskazanych w zdaniu poprzednim, zobowiązany będzie do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tego tytułu (w szczególności na skutek roszczeń osób trzecich związanych z rozpowszechnianiem ich wizerunku bez ich zgody).
8. Użytkownik zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Treści zamieszczonych i przechowywanych przez niego w Serwisie, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
9. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest twórcą Treści lub jest współtwórcą Treści winien posiadać na podstawie umowy zawartej z osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Treści lub/i z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (jeżeli takie pośrednictwo jest wymagane przez właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) prawo do zamieszczenia Treści w Serwisie oraz ich rozpowszechniania i zezwalania innym osobom na ich czytanie, oglądanie i rozwiązywanie (w przypadku Testów i Pytań), na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest - przed zamieszczeniem Treści w Serwisie, których nie jest twórcą lub których jest współtwórcą - do skontaktowania się z osobami lub organizacją wymienioną w zdaniu poprzednim, ustalenia zasad zamieszczenia i rozpowszechniania Treści oraz do zawarcia z nimi stosownych umów. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie żadnych Treści, których nie jest twórcą lub których jest współtwórcą bez uprzedniego ustalenia z osobami i stosownymi organizacjami wskazanymi w niniejszym punkcie Regulaminu zasad zamieszczania w Serwisie i rozpowszechniania tych Treści, w tym opłat za ich rozpowszechnianie, które powinien uiścić tym osobom lub/i tym organizacjom z tego tytułu.
10. Użytkownik zamieszcza, przechowuje i rozpowszechnia Treści w Serwisie oraz zezwala na ich czytanie, oglądanie i rozwiązywanie (w przypadku Testów i Pytań) innym osobom w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie i świadczenie Usług przez GWP ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych. Oznacza to w szczególności, że GWP nie zamieszcza, nie przechowuje i nie rozpowszechnia w Serwisie Treści Użytkowników we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a czynią to Użytkownicy w swoim imieniu, na własną rzecz i własną odpowiedzialność.
11. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie (w tym ich Loginy i Awatary) powinny spełniać następujące warunki:
a) nie mogą naruszać przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów;
b) nie mogą zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw GWP i praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich;
c) nie mogą być obraźliwe, wulgarne ani posiadać charakteru pornograficznego;
d) nie mogą dyskryminować płci, rasy, narodowości, języka, religii ani nawoływać lub prowokować do przemocy lub agresji;
e) nie mogą zawierać treści, które mógłby sugerować, że Użytkownik jest pracownikiem lub współpracownikiem GWP;
f) nie mogą zawierać gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;
g) nie mogą zawierać treści obarczających inne osoby niesprawdzonymi, nieprawdziwymi lub/i bezpodstawnymi zarzutami;
h) nie mogą zawierać treści niestosownych w kontekście informacji o śmierci, chorobie lub nieszczęśliwym wypadku innej osoby;
i) nie mogą zawierać jakichkolwiek materiałów reklamowych lub/i promocyjnych dotyczących Użytkownika, innych osób, jakichkolwiek towarów lub/i usług oraz Linków prowadzących do wyżej wymienionych materiałów;
j) nie mogą zawierać treści pozornie naśladujących Test lub Pytanie (będących spamem);
k) nie mogą zawierać korespondencji adresowanej do redakcji Serwisu, która powinna być kierowana w sposób określony w punkcie VII i VIII Regulaminu;
l) nie mogą zawierać wirusów komputerowych.

Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień zdania poprzedniego.
12. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu i Usług, do korzystania z Usług w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz do niepodejmowania żadnych działań na szkodę GWP, Użytkowników oraz innych osób.
13. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Usług. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania przez Użytkownika, którego reprezentuje, przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
14. Treści Użytkowników i ich Ikony mogą być zamieszczane i rozpowszechniane na wszelkich powierzchniach Serwisu przeznaczonych do zamieszczania i rozpowszechniania Treści przez Użytkowników, a także na wszelkich powierzchniach i stronach internetowych Serwisu, innych serwisów internetowych GWP i Portalu Wirtualna Polska przeznaczonych do zajawiania lub prezentowania Treści Użytkowników. GWP jest uprawniona do stosowania w Serwisie mechanizmów pozwalających na wyszukiwanie Treści Użytkowników według określonych kryteriów, kategorii i grup.
15. Umowa o świadczenie Usług określonych w punkcie II.17.a) Regulaminu zostaje zawarta pomiędzy GWP i Użytkownikiem w języku polskim oraz na czas oznaczony równy czasowi jego bieżącej sesji w Serwisie i zostaje rozwiązana w chwili wyjścia Użytkownika z Serwisu.
16. Umowa o świadczenie Usług określonych w punkcie II.17.b) Regulaminu zostaje zawarta pomiędzy GWP i Użytkownikiem w języku polskim oraz na czas nieoznaczony.
17. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności poprzez usunięcie swojego Konta z Serwisu (zasobów pamięci serwera GWP), z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego punktu Regulaminu. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z przechowywania i rozpowszechniania danej Treści w Serwisie, w szczególności poprzez usunięcie tej Treści z Serwisu (zasobów pamięci serwera GWP), z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego punktu Regulaminu, przy czym w takim wypadku przyjmuje się, że wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług następuje w części dotyczącej wyłącznie Treści, które zostały usunięte. W przypadku współtworzenia Testu przez Użytkowników, usunięcie Testu przez Użytkownika, który założył Test, spowoduje usunięcie (wraz z Testem) wszystkich Pytań w nim zawartych. Dokonanie przez Użytkownika czynności określonych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu, nie ma wpływu na prawa GWP określone w punkcie VI.23 – VI.26 Regulaminu. Usunięcie przez Użytkownika Treści z Serwisu (zasobów pamięci serwera GWP) nie będzie możliwe w przypadku zablokowania (uniemożliwienia dostępu do) Treści Użytkownika z przyczyn określonych w postanowieniach Regulaminu lub przepisach prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
18. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera w Serwisie ze skutkiem natychmiastowym, przy czym w takim wypadku przyjmuje się, że wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług następuje w części dotyczącej wyłącznie otrzymywania Newslettera.
VI. Zakres odpowiedzialności i prawa GWP.
1. GWP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu i Usług, jeżeli jest to spowodowane:
a) koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym GWP dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);
b) przyczynami niezależnymi od GWP (w szczególności siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
2. GWP nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego lub oprogramowania oraz okolicznościami niezależnymi od GWP.
3. GWP nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła dostępowego do Konta w Serwisie. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła dostępowego do Konta Użytkownika w Serwisie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez GWP lub przyczyn, za które GWP ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. GWP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). GWP jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. GWP ponosi także odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności GWP określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność GWP z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
5. GWP nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za Treści Użytkowników, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane i informacje, a także za skutki skorzystania z tych Treści, danych i informacji przez inne osoby.
6. GWP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Usług, za korzystanie przez niego z Usług w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i/lub postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
7. GWP zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych dotyczących Użytkownika (w tym jego danych osobowych) uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. GWP zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do świadczenia Usług, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
9. GWP zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i układu stron internetowych Serwisu przeznaczonych do świadczenia Usług, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
10. GWP zastrzega sobie prawo do rozbudowy form i zakresu korzystania z Usług, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
11. GWP ma prawo do opatrzenia stron internetowych Serwisu elementami charakterystycznymi dla serwisów internetowych udostępnianych przez GWP, obejmującymi w szczególności odpowiedni nagłówek, stopkę oraz powierzchnię przeznaczoną do zamieszczania i rozpowszechniania reklam lub ogłoszeń GWP i innych osób (powierzchnia reklamowa). Reklamy i ogłoszenia wskazane w zdaniu poprzednim będą rozpowszechniane na powierzchni reklamowej w sposób wskazujący na to, że zamieszczone zostały przez GWP. GWP ma prawo do rozpowszechniania reklam i ogłoszeń wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu Regulaminu w taki sposób, że w chwili ich publikacji będą one częściowo zasłaniać Treści Użytkownika. Korzystanie z Usług, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez GWP czynności określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.
12. Wszelkie prawa do elementów opisanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do GWP, z zastrzeżeniem praw do materiałów reklamowych reklamodawców GWP, które przysługują reklamodawcom GWP. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do GWP.
13. GWP zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania Usług w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji. GWP poinformuje o rezygnacji z udostępniania Usług poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia GWP na stronach internetowych Serwisu.
14. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy GWP i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług jest miejsce, w którym GWP ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym GWP ma siedzibę.
15. Wyłącznym źródłem zobowiązań GWP jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, GWP może wypowiedzieć Użytkownikowi korzystającemu z Usług określonych w punkcie II.17.b) Regulaminu, umowę o świadczenie Usług określonych w punkcie II.17.b) Regulaminu, z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, z ważnych przyczyn, w szczególności technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikowi. Dokonanie przez GWP czynności określonych w zdaniu poprzednim niniejszego punktu Regulaminu, nie ma wpływu na prawa GWP określone w punkcie VI.23 – VI.26 Regulaminu.
17. GWP może odmówić świadczenia Usług, w całości lub w części, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w przypadku niespełniania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz w przypadkach wynikających z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
18. Z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.19 i VI.20 Regulaminu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, GWP jest uprawniona do:
a) zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do Treści Użytkownika;
b) usunięcia Treści Użytkownika z Serwisu (zasobów pamięci serwera GWP) i zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi w odniesieniu do tych Treści ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia w części dotyczącej tych Treści);
c) zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do Konta Użytkownika;
d) zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usług w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia w całości lub w części).

GWP zablokuje (uniemożliwi) dostęp do Treści lub/i Konta Użytkownika po uprzednim wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia o zamiarze zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do Treści lub/i Konta Użytkownika. Jednocześnie w zawiadomieniu GWP wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu oraz udzielenia stosownych wyjaśnień odnośnie naruszenia przez Użytkownika tych przepisów lub/i postanowień Regulaminu, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 2 (dwa) dni. W przypadku nie udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika lub braku wiarygodnych wyjaśnień Użytkownika w wyznaczonym terminie liczonym od dnia wysłania zawiadomienia do Użytkownika lub oczywistego naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, GWP może zaprzestać świadczenia Usług Użytkownikowi w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem. GWP może ponadto zaprzestać świadczenia Usług Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszania przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem. W przypadku Treści zamieszczonych przez Użytkownika bez uprzedniego założenia Konta w Serwisie lub zalogowania się do Konta Użytkownika w Serwisie, GWP jest uprawniona do dokonania czynności określonych w niniejszym punkcie Regulaminu bez zawiadomienia o tym Użytkownika.
19. GWP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia), bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w następujących przypadkach:
a) zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania przez GWP danych osobowych Użytkownika dla celów korzystania z Usług;
b) cofnięcia oświadczeń wymaganych przez GWP do założenia Konta w Serwisie;
c) zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania przez GWP danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów związanych z reprezentowaniem Użytkownika i złożeniem oświadczeń określonych w Formularzach;
d) udostępnienia GWP danych osobowych niezgodnych z prawdą;
e) nie spełniania przez Użytkownika postanowień punktu II.2 Regulaminu.

GWP jest ponadto uprawniona do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym w odniesieniu do danej Treści Użytkownika (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia w części dotyczącej tej Treści), bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w przypadku otrzymania przez GWP urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanej i rozpowszechnianej przez Użytkownika Treści.
20. GWP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w przypadku wypowiedzenia Użytkownikowi przez GWP umowy o świadczenie Usług (z chwilą upływu okresu wypowiedzenia) oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usług (z chwilą wypowiedzenia). GWP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi w części, bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w odniesieniu do Treści Użytkownika, z przechowywania których w Serwisie Użytkownik zrezygnował (z chwilą rezygnacji).
21. W przypadku upływu czasu trwania Usług lub zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, GWP usunie Treści Użytkownika z zasobów pamięci serwera GWP. Postanowienie zdania pierwszego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku Treści zabezpieczonych na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na żądanie uprawnionej na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby lub organu, z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku GWP jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do Treści Użytkownika. Postanowienie zdania pierwszego niniejszego punktu Regulaminu nie ma również zastosowania w przypadku skorzystania przez GWP z praw określonych w punkcie VI.23 – VI.26 Regulaminu.
22. GWP informuje, że ze starannością przyjmuje i rozpatruje każdą otrzymaną przez GWP wiadomość dotyczącą bezprawnego charakteru Treści zamieszczonej i przechowywanej w Serwisie. Jednakże GWP zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszej korespondencji w sprawie bezprawnego charakteru Treści jedynie ze zgłaszającymi posiadającymi interes prawny w takiej sprawie lub z ich pełnomocnikami (po wykazaniu przez pełnomocnika stosownego umocowania). GWP informuje ponadto, że osoby przesyłające wiadomości dotyczące bezprawnego charakteru Treści zamieszczonej i przechowywanej w Serwisie, powinny przed wysłaniem do GWP takiej wiadomości sprawdzić i upewnić się, czy podniesione w niej zarzuty są zgodne z prawdą i czy są uzasadnione. Zgłoszenie wiadomości określonej w niniejszym punkcie Regulaminu, która zawiera bezpodstawne lub/i nieprawdziwe zarzuty odnośnie charakteru Treści może zostać uznane za działanie na szkodę Użytkownika, do którego Treści zarzuty zostały zgłoszone lub na szkodę GWP oraz może się wiązać dla zgłaszającego z odpowiedzialnością odszkodowawczą względem takiego Użytkownika lub względem GWP, w szczególności, jeżeli zgłoszenie takie spowoduje utrudnienie w prawidłowym świadczeniu Usług przez GWP.
23. Użytkownik z chwilą zamieszczenia Testu lub Pytania w Serwisie udziela GWP prawa do:
a) w zakresie rozpowszechniania Testu i Pytania (w tym Plików): do ich publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadania, w tym radiowego i telewizyjnego oraz za pośrednictwem sieci Internet, rozpowszechniania w sieciach telekomunikacyjnych, a także rozpowszechniania w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Testu i Pytania (w tym Plików): do wytwarzania wszystkimi technikami egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, analogowego i cyfrowego zapisu magnetycznego, optycznego, magnetooptycznego, a także zapisu w pamięciach typu flash oraz podobnych; wprowadzania do pamięci komputerów;
c) w zakresie obrotu egzemplarzami Testu i Pytania (w tym Plików): do wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
d) dokonywania zmian i opracowań Testu i Pytania (w tym Plików) oraz rozporządzania i korzystania z tych zmian i opracowań, a także ich rozpowszechniania na zasadach takich samych, jak w odniesieniu do Testu i Pytania;
e) włączania całości lub fragmentów Testu i Pytania (w tym Plików) do innych materiałów, opracowań lub/i utworów;
f) włączania całości lub fragmentów Testu i Pytania (w tym Plików) do baz danych oraz ich pobierania i wtórnego wykorzystania w całości lub istotnej części, co do jakości lub ilości;
g) upoważniania osób trzecich do wykonywania uprawnień, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie Regulaminu.
24. Prawa, o których mowa w punkcie VI.23 Regulaminu mają charakter nieodwołalnej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji udzielonej GWP przez Użytkownika na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych wraz z prawem do udzielania dalszych licencji (sublicencji) w takim samym zakresie.
25. W przypadku realizacji przez GWP praw określonych w punktach VI.23 – VI.24 Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób przedstawionych w Plikach na takich samych zasadach, jak określonych w punktach VI.23 – VI.24 i VI.26 – VI.27 Regulaminu dla Testów i Pytań Użytkownika.
26. Zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na rozpowszechnianie Testów i Pytań (w tym Plików) Użytkownika, w przypadku określonym w punkcie VI.23 Regulaminu, anonimowo lub z Loginem Użytkownika (według uznania GWP), przy czym GWP przysługuje prawo do dodatkowego oznaczenia Testów i Pytań (w tym Plików) Użytkownika w sposób wskazujący na ich rozpowszechnianie przez GWP.
27. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia GWP praw określonych w punktach VI.23 – VI.26 Regulaminu ani wynagrodzenie z tytułu wykorzystania i rozpowszechniania Testów i Pytań (w tym dołączonych do nich Plików) Użytkownika (zarówno w całości, jak i we fragmentach) przez GWP lub inne osoby na podstawie Regulaminu.
28. GWP nie ma obowiązku realizowania praw określonych w punkcie VI.23 – VI.25 Regulaminu.
VII. Korespondencja.
1. GWP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Usług na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika.
2. GWP kieruje korespondencję do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych związaną z korzystaniem z Usługi na adres poczty elektronicznej udostępniony przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
3. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu i Usług na adres poczty elektronicznej testwiedzy@serwis.wp.pl lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że GWP wskaże Użytkownikowi/przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.
4. GWP nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia GWP nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję GWP uważa się za dostarczoną z dniem wysłania tej korespondencji do Użytkownika/przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika.
VIII. Reklamacje.
1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usług na adres poczty elektronicznej testwiedzy@serwis.wp.pl lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html. (Użytkownicy nie posiadający zdolności do czynności prawnych prawo to wykonują przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego).
2. GWP rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. GWP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, GWP o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
3. Odpowiedź na reklamację GWP kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dodatkowo na adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika wskazany w punkcie VII.2 Regulaminu.
IX. Zmiany Regulaminu.
1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu.
3. GWP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), z zastrzeżeniem zdania następnego niniejszego punktu Regulaminu. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników po dokonaniu przez GWP czynności wskazanych w zdaniu poprzednim niniejszego punktu Regulaminu oraz zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. GWP może także dodatkowo informować dotychczasowych Użytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z postanowieniami punktu V.17 Regulaminu.
6. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usług po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.
Przejdź do strony głównej serwisu


 

Jeśli masz problemy ze swoim kontem, skontakuj się z nami za pomocą formularza.